Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty z inicjatywy NGO - informacje

Oferty składane z inicjatywy organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą się starać o dofinansowanie zadania publicznego w sferze działalności realizowanych przez Gminę Branice na podstawie art.19a ww. ustawy w trybie małych zleceń. Tryb małych zleceń (tryb z inicjatywy NGO, tryb małych grantów) w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w ustawie.

Oferta musi spełniać łącznie następujące warunki:

Po złożeniu formularza oferty przez organizacje Wójt podejmuje, w czasie nie dłuższym 7 dni roboczych, decyzję o zleceniu zadania. Oferta po uznaniu jej celowości jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach.

W trakcie 7 dni każdy ma możliwość zgłaszania uwag do oferty. Wójt po rozpatrzeniu uwag niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania w ramach trybu małych zleceń.

Do umów zawieranych w tym trybie stosuje się identyczne regulacje jak do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:

 

Do wniosku oferty należy dołączyć:

 


 

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 

Na podstawie Uchwały Nr III/10/15 Rady Gminy w Branicach z dnia 19 stycznia 2015r. informujemy, że w budżecie Gminy Branice na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł, na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w podziale na poniższe zadania:

 1. Ochrona i promocja zdrowia: 3.500,-
 2. Pomoc społeczna: 57.000,-
 3. Upowszechnianie kultury i sportu: 99.500,-

 

Aktualna wysokość pozostałych środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane na realizację zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

Stan na dzień 1 czerwca 2015r.

 1. Ochrona i promocja zdrowia- Przeciwdziałanie patologiom społecznym – 500zł.
 2. Upowszechnianie Kultury i sportu- 7.500 zł.

 

Stan na dzień 15 czerwca 2015r.

 1. Ochrona i promocja zdrowia- Przeciwdziałanie patologiom społecznym – 500zł.
 2. Upowszechnianie Kultury i sportu- 2.500 zł.

 

Stan na dzień 30 czerwca 2015r..

 1. Ochrona i promocja zdrowia: 500 zł
 2. Pomoc społeczna: 0 zł
 3. Upowszechnianie kultury i sportu: 0 zł
Wersja XML