Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24-09-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.72.2015

Branice, dnia 24.09.2015 r.

Nr ROL. 6840.72.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

 1. Oznaczenie nieruchomości według :
  - działka nr 134 o pow. 0.2131 ha opisana w KW OP1G/00022699/3, położona we wsi Jabłonka.
 2. Opis nieruchomości:
   - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym Nr 21, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia użytkowa budynku – 89,30 m2. Budynek wymaga bardzo dużego remontu kapitalnego lub rozbiórki. Działka jest usytuowana w centralnej części miejscowości i sąsiaduje z typową zabudową zagrodową. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma kształt  regularnego wielokąta.   Działka jest uzbrojona w sieć wodną, elektryczną i ogrzewanie piecowe.
 3. Wartość nieruchomości:  38.968,00 zł brutto.
 4. Wadium: 3.897,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 136/2 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.

Z dniem 5 listopada 2015 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 15.10.2015 r. oraz łamach gazety lokalnej: Informator Branicki .

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Wersja XML