Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10-02-2016r. - Obwieszczenie BG.6845.2.2016.MW

Branice, dnia 10.02.2016r.

 

BG.6845.2.2016.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  - działka nr 929/1  o pow. 0.2000 ha opisana w KW OP1G/00021372/8 położona w miejscowości Branice
 2. Opis nieruchomości:
  - działka przeznaczona na cele rolnicze, wg ewidencji gruntów oznaczona RIIIa Dojazd drogą polną Uzbrojenie techniczne działki: nie występuje. Dzierżawa na okres 3 lat.
 3. Koszt dzierżawy działki nr 929/1 -  min. 400zł/ha.
 4. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa na okres 3 lat.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działka niezabudowana Nr: 929/1 stanowią teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z dniem 23 marca 2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.03.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła:  Małgorzata Wróblewska

 

Wersja XML