Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

08-09-2016r. - Obwieszczenie BG.6840.28.2016.MW

 

PDFObwieszczenie_BG_6840_28_2016_MW_2016-09-08.pdf

 

Branice, dnia 08.09.2016r.

BG.6840.28.2016.MW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 r. Dz. U.   Poz. 1774 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 191/9 o pow. 0.2310 ha opisana w KW OP1G/00029037/4 położona w Branicach, przy ul. Szkolnej 1C/2.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny  Nr 2  położony na  parterze o pow. użytkowej: 24,97 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 191/9. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,88 m2. Lokal mieszkalny wymaga remontu składa się z 1 pokoju, ślepej kuchni i łazienki z WC. Obecnie lokal nie posiada liczników gazowych i energii elektrycznej.
 3. Udział w działce: 114/10000
 4. Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie: 25 000,00 zł
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 191/9 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 20 października  2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 29.09.2016 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Wersja XML