Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

24-09-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.6840.76.2012)

Branice, dnia 24.09.2012r

Nr ROL.6840.76.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według:
  - działka nr 418/3 o pow. 0.0799 ha opisana w KW OP1G/00033280/3, położona we wsi Wiechowice.
 2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi gospodarczymi. Działka ma kształt nieforemnego czworokąta. Uzbrojenie – nie występuje. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej. Z uwagi na jej kształt aktualnie nie spełnia parametrów i warunków dla zabudowy. Brak jest również zgody najbliższego sąsiada na prowadzenie takich działań.
 3. Wartość nieruchomości: 7.950,00 zł.
 4. Wadium: 800,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku - działki niezabudowanej Nr 418/3 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 6 listopada 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 15.10.2012 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wersja XML