Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18-02-2013r. - Sprostowanie do obwieszczenia

Branice, dnia 18.02.2013r.

Nr ROL.6845.1.1.2013

 

S P R O S T O W A N I E

do obwieszczenia Nr ROL.6845.22.2012 z dnia 26.10.2012r. ulega zmianie punkt 2 i 4 które powinny mieć następujące brzmienie:

 

 1. Powierzchnia i położenie działki:
  - część działki Nr 764/2 o pow. 1.1023 położona we wsi Branice
 1. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi rocznie: 1 130,30 zł rocznie.

Z dniem 2 kwietnia 2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 11.03.2013r. oraz na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa.

 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wersja XML