Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

28-12-2012 - Informacja o wyniku przetargu (Nr ROL.6840.88.1.2012)

Branice, dnia 18.12.2012 r.

Nr ROL.6840.88.1.2012

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 10.12.2012 r. w Urzędzie Gminy w Branicach V przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Przetarg dotyczył sprzedaży na własność działki niezabudowanej nr 47 o pow. 0.1405 ha, położonej w Dzbańcach, w sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo, napowietrznej linii średniego napięcia, karta mapy 3, opisana jest w KW OP1G/00023927/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych jako własność Gminy Branice. Nieruchomość posiada dostęp do drogi w części gruntowej w części asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – nie występuje. Działka ma kształt regularnego czworokąta i jest w 86% zadrzewiona. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Branice działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
 2. Do przetargu przystąpił 1 oferent.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki  w V przetargu  wynosiła:  2.643,00 zł.
 4. Działka Nr 47 o pow. 0.1405 ha położona w Dzbańcach  została sprzedana za kwotę 3.287,79 złoty brutto.
 5. Nabywcą w/w nieruchomości został Pan/i Dorota Kukulska zam. Branice, ul. Szpitalna 18.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dn, tj. do 25 grudnia 2012 roku.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Pączko

Wersja XML