Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25-04-2013r. - Zawiadomienie o wynikach postępowania (ZP.272.FN.1.2013)

Branice, dnia 25.04.2013r.

ZP.272.FN.1.2013

 

Wg. rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.272.FN.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie"

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam:

1. iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie" złożona została 1 oferta:

Oferta nr 1 – Bank Spółdzielczy w Namysłowie                  
                  Oddział w Branicach
                  ul. M.C. Skłodowskiej 8
                  48 – 140 Branice                  

2. że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we Włodzieninie" została wybrana oferta nr 1 złożona przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Branicach, którego oferta opiewa na kwotę 15 176,60 zł. Oferta ta była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu przetargowym i spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest 26.04.2013r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 077 4868 230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

 

 

Otrzymują:

 1. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  Oddział w Branicach
  ul. M.C. Skłodowskiej 8
  48 – 100 Namysłów
 2. a/a
Wersja XML