Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na opiekuna prawnego

Branice, dnia 04.09.2013r.

 

Nabór na opiekuna prawnego – 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych.

 

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Nieposzlakowana opinia,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, pokój nr 15 przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice.

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, zgodnie z art. 162  § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198) oraz art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 1964r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm).

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Aneta Kuziora

Wersja XML