Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021r. uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Branice.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/222/20 Rady Gminy Branice z dnia 24 sierpnia 2020r. odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Nieruchomość niezamieszkała to nieruchomość służącą do innej funkcji niż mieszkalna, tj. działalności takiej jak na przykład: publiczna (placówki oświatowe), gospodarcza (usługowe, produkcyjne, handlowe i inne), społeczna (szpital, dom opieki społecznej, internat, zakład karny), a także cmentarze, targowiska, bary, puby, restauracje, itp.

 

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Lista podmiotów odbierających odpady jest zamieszczona na stronie bip.branice.pl w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować tut. Urząd, który na podstawie art. 6 ust 5a prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 15 marca 2020 roku

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

 

Wszystkie uchwały dotyczące gospodarki odpadami dostępne są na stronie internetowej www.bip.branice.pl, natomiast więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach oraz pod numerem telefonu 774868250 wew. 18

Wersja XML