Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - 2021

Branice, dnia 05.06.2021r.

 

Nabór wniosków  w ramach
„Ogólnopolskiego  programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Branice zawiadamia o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w 2021 roku”. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych (netto), lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Branicach od  08 czerwca 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku. 

Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po dniu 25.06.2021 r., jak i wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

- stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1089)

-  data wpływu do Urzędu Gminy w Branicach kompletnego wniosku.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl,  w zakładce ochrona środowiska – utylizacja azbestu oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod numerem telefonu: 77/4868250 wew. 34

 

Załączniki

PDFWniosek o dofinansowanie usuniecia azbestu w 2021r.pdf
DOCzalacznik nr 1 do wniosku.doc, PDFzalacznik nr 1 do wniosku.pdf
DOCzalacznik nr 2 do wniosku.doc, PDFzalacznik nr 2 do wniosku.pdf
DOCzalacznik nr 3 do wniosku.doc, PDFzalacznik nr 3 do wniosku.pdf
DOCzalacznik nr 4 do wniosku.doc, PDFzalacznik nr 4 do wniosku.pdf
DOCzalacznik nr 5 oswiadczenie.doc, PDFzalacznik nr 5 oswiadczenie.pdf
PDFzalacznik nr 5 pomoc publ. de minimis przedsiebiorcy.pdf
PDFzalacznik nr 5 pomoc publde minimis rolnictwo.pdf
DOCzalacznik oświadczenie współwlasciciela.doc, PDFzalacznik oświadczenie współwlasciciela.pdf
 

Wersja XML