Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - 2022

Branice, dnia 21.01.2022r.

 

Nabór wniosków  w ramach
„Ogólnopolskiego  programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Branice zawiadamia o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w 2022 roku”. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych (netto), lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Branicach od  24 stycznia 2022 roku do  4 lutego 2022roku. 

Wnioski, które wpłyną do tut. Urzędu po dniu 05.02.2022r., jak i wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydują kolejno następujące kryteria:

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl,  w zakładce ochrona środowiska – utylizacja azbestu oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3.

U W A G A !

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Branice przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy – biuro na parterze nr 4 lub pod numerem telefonu: 77/4868250 wew. 34

 

 

 

Załączniki

PDFwniosek-o-dofinansowanie-usuniecia-azbestu-w-2022r.pdf
PDFzalacznik-nr-1-do-wniosku.pdf
PDFzalacznik-nr-2-do-wniosku.pdf
PDFzalacznik-nr-3-do-wniosku.pdf
PDFzalacznik-nr-4-do-wniosku.pdf
PDFzalacznik-nr-5-oswiadczenie.pdf
PDFzalacznik-nr-5-pomoc-publ-de-minimis-przedsiebiorcy.pdf
PDFzalacznik-nr-5-pomoc-publde-minimis-rolnictwo.pdf
PDFzalacznik-oswiadczenie-wspolwlasciciela.pdf

Wersja XML