Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Kawulok Anna

 

pokój I piętro,
numer 10
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 10
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań przewidzianych w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych.
 2. Nadawanie i upowszechnianie numerów ewidencji w dokumentach w ramach tworzenia banku danych PESEL, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych.
 3. Współdziałanie z organami policji w sprawach dyscypliny meldunkowej.
 4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
 5. Udzielanie informacji z zakresu ewidencji ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Prowadzenie stałego rejestru wyborców służącego do sporządzenia spisów wyborców dla wyborów do Rady, na Wójta, Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz dla referendum gminnego i o zasięgu krajowym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 7. Przygotowywanie wykazów przedpoborowych.
 8. Prowadzenie całości zadań na szczeblu gminy, związanych z wydawaniem Opolskiej Karty Rodziny oraz bieżącej współpracy z instytucjami wojewódzkimi.
 9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Wersja XML