Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

Stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

Ignasiak Beata

 

pokój parter,
numer 3
telefon77 4868192, 77 4868232
wewnętrzny: 33
e-mail

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Współudział w opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy.
 3. Przygotowywanie dokumentacji technicznej służącej pozyskaniu przez Gminę dotacji, kredytów, pożyczek oraz innych środków pomocowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji komunalnych, w tym również realizowanych wspólnie z innymi podmiotami.
 4. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o ochronie dóbr kultury w zakresie zleconym Gminie.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z lokalizacją inwestycji, a zwłaszcza:
  1. ustalanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. ustalanie warunków zabudowy dla inwestycji wynikających z wniosków indywidualnych,
  3. współdziałanie z jednostkami i organizacjami w sprawach ustalania warunków zabudowy dla inwestycji.
 6. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem.
 7. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt oraz prowadzenie spraw związanych z wycenianiem zwierząt padłych w związku z chorobami zakaźnymi.
 8. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych.
 9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta;
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Wersja XML