Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13-01-2015r. - Obwieszczenie (Sołectwo Bliszczyce)

Branice, dnia 13.01.2015r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice

z dnia 13 stycznia 2015r.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 1G/15 Wójta Gminy Branice z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Wsi Bliszczyce, § 22 Uchwały Nr XXI/98/04 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2004  r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a także § 6 ust. 1 i 5 Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011r.

Zwołuje się w dniu 27 stycznia 2015r. zebranie wiejskie wsi Bliszczyce celem dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Bliszczyce oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Statutu Sołectwa wsi Bliszczyce.      

Zebranie odbędzie się o godz. 17.00  w Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach.

Z projektem w/w Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej urzędu (www.branice.pl) oraz u sołtysa wsi Bliszczyce od dnia 20 stycznia 2015 r. 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Załącznik:

PDFProjekt statutu Bliszczyce.pdf

Wersja XML