Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 20.07.2021r. - 19.07.2024r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ W BRANICACH

 

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2020r. poz.2028)

 

i n f o r m u j e,

 

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.122.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 12 lipca 2021 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 20.07.2021r. na okres 3 lat.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przy ustaleniu taryfowych grup odbiorców Zakład wzięła pod uwagę cele poboru wód, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.

W działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę do poszczególnych taryfowych grup odbiorców zostały przypisane koszty opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem celu poboru wód, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Grupę 1 wyodrębniono z uwzględnieniem celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupę 2 wyodrębniono z uwzględnieniem celu poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz opłaty zmienne  za usługi wodne, przedsiębiorstwo dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:

 

 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

W1 – obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na kwartał

W2 - obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany 1 raz na miesiąc

W3 – obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt wodomierza głównego jest dokonywany raz na miesiąc

 

 1. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:

K1 – obejmuje gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i pozostałych odbiorców

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 

 1. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,41

3,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,41

3,68

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,47

6,99

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,90

4,21

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,47

6,99

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 20.07.2022r. do 19.07.2023r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,45

3,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,42

3,69

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,45

3,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,60

7,13

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,94

4,26

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,60

7,13

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 20.07.2023r. do 19.07.2024r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosi:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa - W1

cena  za 1m³  wody

3,47

3,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,52

3,80

zł/odb./ 1 m-c

2.

Grupa - W2

cena  za 1m³  wody

3,47

3,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,73

7,27

zł/odb./ 1 m-c

3.

Grupa - W3

cena  za 1m³  wody

3,97

4,29

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

6,73

7,27

zł/odb./ 1 m-c

 

 

 1. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1 – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,07

7,64

zł/m³

 

 

 1. W okresie od 20.07.2022r. do 19.07.2023r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1 – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,15

7,72

zł/m³

 

 

 1. W okresie od 20.07.2023r. do 19.07.2024r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1 – K1

cena  za 1m³  ścieków

7,23

7,81

zł/m³

 

Zastępca Kierownika Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
Wiewiórka Dariusz

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2021_-_2024.pdf (54,56KB)

 

 

 

 

 


 

Branice, dnia 24.05.2018r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY  ZAKŁAD  BUDŻETOWY  GOSPODARKI   KOMUNALNEJ W BRANICACH

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn.zm.)

i n f o r m u j e,

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RET.070.7.157.2018.EK z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 24 maja 2018 roku na stronie BIP Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 1.06.2018r. na okres 3 lat.

 

 I rok:

W okresie od 1.06.2018r. do 31.05.2019r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:

Lp Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1.Cena za dostarczoną  wodę 3,23  3,49 zł/m3
2.Stawka  opłaty abonamentowej- wodomierz główny 3,43 3,70 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa  grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa  domowe i  pozostali odbiorcy 1. Cena za odprowadzone ścieki 6,60 7,13 zł/m3

 

II rok:

W okresie od 1.06.2019r. do 31.05.2020r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:              

  Lp   Taryfowa  grupa
 Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1. Cena za dostarczoną  wodę 3,26 3,52 zł/m3
2. Stawka opłaty bonamentowej-wodomierz główny 3,44 3,72 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa domowe pozostali odbiorcy 1. Cena  za odprowadzone ścieki 6,73 7,27 zł/m3

 

III rok:

W okresie od 1.06.2020r. do 31.05.2021r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:              

  Lp   Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1. Cena za dostarczoną wodę  3,31 3,57 zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej-odomierz główny 3,57 3,86 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa  grupa Odbiorców Wyszczególnienie   Stawka   Jednostka
miary
  netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 1.Cena za odprowadzone ścieki 6,67 7,20 zł/m3

 

Pełny tekst taryf  został  opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl

 

Kierownik Samorządowego Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
mgr inż.Anna Kruczek

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie_SZBGK_taryfy_woda_ścieki_2018_-_2021.pdf (40,20KB)

 

Wersja XML