Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

28-12-2012r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.101.2012

Branice, dnia 28.12.2012r

Nr ROL. 6840.101.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według : - działka nr 479/2 o pow. 0.2295 ha opisana w KW OP1G/00024625/8, położona we wsi Niekazanice.
 2. Opis nieruchomości: - nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Niekazanice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka jest częściowo zadrzewiona i posiada powierzchnię wyrównaną. Uzbrojenie w sieć wodną, elektryczną – występuje w drodze przylegającej do działki. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej.
 3. Wartość nieruchomości: 18.050,00 zł.
 4. Wadium: 3.610,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 479/2 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 9 lutego 2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 18.01.2013 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice

Maria Krompiec

Wersja XML