Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

18-10-2013r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.89.2013)

Branice, dnia 18.10.2013 r.

Nr ROL. 6840.89.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

        

 1. Oznaczenie nieruchomości według :
  - działka nr 38 o pow. 0.0475 ha opisana w KW OP1G/00023926/1, położona we wsi Uciechowice.
 2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy o pow. użytkowej 82,40 m2 i programie użytkowym: trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. , wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. Budynek gospodarczy jest wolnostojący o pow. zabudowy 19,00 m2 o złym stanie technicznym. W sąsiedztwie występuje zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa. Działka na której posadowiony jest budynek ma kształt średnio korzystny zbliżony do trójkąta. Uzbrojenie techniczne – elektryczne, wodne i ogrzewanie piecowe. Posiada dostęp do drogi asfaltowej.
 3. Wartość nieruchomości: 38.857,00 zł.
 4. Wadium: 3.886,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie bezprzetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 38 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ w obrębie zabudowy zagrodowej.

Z dniem 2 grudnia 2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 08.11.2013 r. oraz na łamach gazety lokalnej: Rzecz Powiatowa.

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wersja XML