Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za wywóz odpadów komunalnych

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na rachunek Gminy Branice, na indywidualne konto przydzielone po złożeniu deklaracji. Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Gminy Branice.

Opłatę, zgodnie ze złożoną deklaracją, należy wpłacić do 15 dnia każdego miesiąca.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Branice pod numerem 77 4868250 w. 34

 

Uwaga! od 1 lutego 2022r. zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXXVII/391/21 z dnia 13.12.2021r.  ( PDFU_2021-12-13_XXXVII-391-21.pdf (162,64KB) )

[...]
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 32,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 64,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
[...]

 


Uwaga! od 1 stycznia 2021r. zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXVI/272/20 z dnia 14.12.2020r.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(załącznik do uchwały nr XXVII/275/21 Rady Gminy Branice):

PDFU_2021-02-08_XXVII-275-21.pdf (363,22KB)

Wersja XML