Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25-03-2015r. - Obwieszczenie Nr ROL. 6840.24.2015

Branice, dnia 25.03.2015 r.

Nr ROL. 6840.24.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży: 

         

 1. Oznaczenie nieruchomości według
  - działka nr 407/1 o pow. 0.1207 ha opisana w KW 33257, położona w miejscowości Niekazanice.
 2. Opis nieruchomości:
  - nieruchomość niezabudowana położona w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowej wsi Niekazanice. Działka ma kształt średnio korzystny – wydłużony prostokąt, stanowi grunt rolny klasy RII porośnięty dziko rosnącymi krzewami i drzewami  porośnięta miejscowo krzewami drzewami do usunięcia. Uzbrojenie –  nie występuje. Posiada dostęp do drogi wojewódzkiej o nawierzchni asfaltowej.
 3. Wartość nieruchomości: 7 732,00 zł.
 4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 407/1 stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z dniem 6 maja 2015 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 15.04.2015 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

 

 

                    

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Wersja XML